ÜDY – ODY BELGELERİ
• Üst Düzey ve Orta Düzey Yönetici Nedir?
Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir
gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve
idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi,
genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla
istihdam edilen kişilerdir.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında taşıma işleri faaliyeti gösteren kurum
ve kuruluşlarda gerçek ve tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini
fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür,
genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanlar ile görev
yapan ÜDY belgesine haiz kişilerdir.
Orta Düzey Yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir
gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve
etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri
unvanlarla görev yapan kişilerdir.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel
kişiliğin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden
sahip, temsile yetkili ortak ve bu bağlamda istihdam edilen ODY belgesine haiz kişilerdir.
• ÜDY Belgeleri Kaç Çeşittir?
ÜDY belgeleri 4 çeşittir:
ÜDY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
ÜDY2: Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
ÜDY3: Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik
Belgesi
ÜDY4: Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
• ÜDY1 – 2 – 3 – 4 Belgeleri Kimlere Hitap Eder?
ÜDY1 – ÜDY2
• Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
• Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
• Öğrencilere
ÜDY3 – ÜDY4
• Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
• Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenlere
• Öğrencilere
• ODY Belgeleri Kaç Çeşittir?
ODY belgeleri 4 çeşittir:
ODY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
ODY2: Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
ODY3: Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik
Belgesi
ODY4: Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
• ODY1 – 2 – 3 – 4 Belgeleri Kimlere Hitap Eder?
ODY1 – ODY2
• Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
• Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
• Öğrencilere
ODY3 – ODY4
• Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
• Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenlere
• Öğrencilere
• ÜDY – ODY Belgeleri Hangi Yetki Belgesi Türleri İçin Zorunludur?
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;
B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet
üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya
bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1
yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine
sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;
Yönetmelik Madde 13 (1)’e göre taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan kurum ve
kuruluşlarda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve
idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür
yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan
kişilerden en az birisinin ÜDY belgesi alması gerekir.
Yönetmelik Madde 13 (2)’ye göre bu yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya
tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini
sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda
istihdam edilen en az iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları esastır.
• ÜDY – ODY Belgeleri Nasıl Alınır?
Bakanlığın yetkilendirdiği kurumdan eğitim alıp yine bakanlığın sınavında başarılı olmaları şartı
ile belge almaya hak kazanılır.
• ODY Belgesi Eğitim İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Diploma Fotokopisi
 3. 3 adet fotoğraf
  • Orta Düzey Yöneticilerde ODY Belgesinde Muafiyet İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
 4. Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü
  mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,
 5. Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi
  veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi
  olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme
  ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 6. Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan
  belge,
 7. T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  4 x 6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf,
 8. Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
  • ODY Eğitiminden Nasıl Muaf Olunur?
  Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki
  yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü
  Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
  • Sınavsız ODY Alma Şartları Nelerdir?
 9. Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik,
  ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer
  bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
  trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 10. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
  müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
  görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
  en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
  görev yapmış olanlar.
  • ÜDY Belgesi Eğitim İçin İstenen Evraklar Nelerdir?
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 12. Diploma Fotokopisi (En az lise mezunu şartı aranır)
 13. 3 adet fotoğraf
  • Üst Düzey Yöneticilerde ÜDY Belgesinde Muafiyet İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
 14. Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY
  türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,
 15. Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu
  üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama
  yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5
  yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 16. Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan
  alınan belge,
 17. T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 18. 4 x 6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf,
 19. Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
  • ÜDY Eğitiminden Nasıl Muaf Olunur?
 20. Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma
  ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer
  bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
  trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 21. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
  müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı
  ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra
  teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet
  müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 22. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu
  belgeleyenler, mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları
  sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
  • Sınavsız ÜDY Alma Şartları Nelerdir?
  Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde
  en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar
  ile Ulaştırma Bakanlığı başmüfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY türü Mesleki
  Yeterlilik Belgesi verilir.
  ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3, ÜDY4 türü mesleki yeterlilik belgesinin eğitime ve sınava girmeden alımı
  için:
 • Kişinin 25.02.2006 tarihine kadar bir firmada imzaya yetkili olarak görev almış olması ve bunu
  usulüne uygun olarak belgeleyebilmesi gerekir.
  *Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Madde 14 (2)’ye göre FIATA Diploma Eğitimi
  Programına katılarak başarılı olan ve diploma almaya hak kazananlar için ayrıca ÜDY ve/veya
  ODY belgesi aranmaz.